Agenda ALV – 19 april 2016

De Algemene Ledenvergadering 2015 van Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta wordt gehouden op dinsdag 19 april 2016, aanvang 20:15 uur in de Sporthal Zwolle-Zuid, van der Heijdenstraat 2 Zwolle.

 De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen vorige ALV vergadering

5. Jaarverslag 2015

6. Beleidsvoornemens 2016

7. Financieel Jaarverslag

8. Verslag Kascommissie

9. Voorstel contributieverhoging

10. Verkiezingen bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Steenbergen, secretaris

Aftredend en herkiesbaar: Nynke Schrijver, TL

Aftredend en herkiesbaar: Geraldien van der Spek, lid

Verkiesbaar: Sasja Geels, penningmeester

Verkiesbaar: Margreet Kleinlugtenbeld, secretaris

11. Rondvraag

12. Sluiting

We hopen veel Sparta-leden en ouders/verzorgers te ontmoeten.

Na het vergadergedeelte nodigen wij u uit om samen iets te drinken.

Namens het bestuur van de

Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta,

Ineke Steenbergen

Secretaris

Penningmeester

Wij zijn als vereniging hard op zoek naar een penningmeester!

Kent of bent u iemand die wel wat verstand heeft van financiële zaken en ons als vereniging graag zou willen ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Gamma actie

De Gamma actie is afgelopen en heeft voor Sparta € 422,00 heeft opgeleverd!

Iedereen die mee heeft gewerkt bedankt! Het geld zal gebruikt worden voor nieuwe toestellen en leuke activiteiten als de kampen, vossenjacht, enz.

Nieuwe voorzitter

Sinds 4 juli hebben we een nieuwe voorzitter: Marc-Willem ten Duis. Hij volgt hiermee Jan Nabers op die ruim 4 jaar onze voorzitter is geweest. In de nieuwe Spartief volgt een nadere kennismaking met Marc-Willem.

Bijzondere algemene ledenvergadering

Op zaterdag 4 juli as. vindt om 17.30 uur aan de Van de Schuerenmarke 50 in Zwolle een bijzondere algemene ledenvergadering plaats met als onderwerp de verkiezing  van een nieuwe voorzitter.

Kandidaat is Marc-Willem ten Duis.

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!