Agenda ALV – 19 april 2016

De Algemene Ledenvergadering 2015 van Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta wordt gehouden op dinsdag 19 april 2016, aanvang 20:15 uur in de Sporthal Zwolle-Zuid, van der Heijdenstraat 2 Zwolle.

 De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen vorige ALV vergadering

5. Jaarverslag 2015

6. Beleidsvoornemens 2016

7. Financieel Jaarverslag

8. Verslag Kascommissie

9. Voorstel contributieverhoging

10. Verkiezingen bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Steenbergen, secretaris

Aftredend en herkiesbaar: Nynke Schrijver, TL

Aftredend en herkiesbaar: Geraldien van der Spek, lid

Verkiesbaar: Sasja Geels, penningmeester

Verkiesbaar: Margreet Kleinlugtenbeld, secretaris

11. Rondvraag

12. Sluiting

We hopen veel Sparta-leden en ouders/verzorgers te ontmoeten.

Na het vergadergedeelte nodigen wij u uit om samen iets te drinken.

Namens het bestuur van de

Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta,

Ineke Steenbergen

Secretaris

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!