Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Ongewenst gedrag komt helaas overal voor. Op straat, op school, thuis en ook bij de turnvereniging.
Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling,
pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst,
huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, is het handig te weten waar je terecht kunt voor advies of hulp. Of gewoon een luisterend oor. Het bestuur van Cgv Sparta vindt dit belangrijk en daarom is er bij Sparta een vertrouwenscontactpersoon: Jan Nabers

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en
hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal.
Hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenscontactpersoon is er voor
de turnsters en turners, de ouders, de begeleiders, coaches en trainers. Ook voor alle vrijwilligers bij de vereniging.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jou en kan jou begeleiden. In overleg met jou en soms
ook met je ouders zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de
vertrouwenscontactpersoon jou helpen bij het indienen van een formele klacht.

Wie is de Cgv Sparta vertrouwenscontactpersoon?
Onze vertrouwenscontactpersoon is Jan. Jij kan zelf kiezen hoe je contact opneemt als je een vraag hebt.
Jan is te bellen op 06-51063284, mailadres: g.j.nabers@kpnmail.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over fijn en veilig sporten, zie http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag en
http://www.veiligsportklimaat.nl

Hoe werkt de vertrouwencontactpersoon?
Hiervoor is een protocol ontwikkeld waarin is vastgelegd hoe het werkt en wat je mag verwachten.
Hieronder volgt de tekst van dat protocol.

Protocol vertrouwenscontactpersonen

1.
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of klachten heeft over een vorm van ongewenst gedrag. Vormen van ongewenst gedrag zijn:
agressie, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of treiteren.
De vertrouwencontactpersoon wordt benoemd door het bestuur, voor de periode van drie jaar. De VCP kan worden herbenoemd voor drie jaar.

2.
Als iemand contact opneemt met een VCP, wordt deze gehoord door de VCP.

3.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar hoe dit gedrag overkomt bij de persoon die het heeft ervaren. Mensen hebben namelijk het recht zelf hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

4.Onder intimidatie wordt verstaan: macht uitoefenen op een ander op een negatieve manier. Seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die als ongewenst wordt ervaren, eenzijdig is en opgelegd is. Als er gesproken wordt over agressie of geweld gaat het om voorvallen waarbij iemand psychisch en/of fysiek, verbaal of non-verbaal wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Discriminatie is iedere vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond
van geslacht, leeftijd, handicap, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, die tot gevolg heeft de gelijke behandeling van leden, vrijwilligers of medewerkers aan te tasten of teniet te doen. Uitzondering hierop vormt de teamindeling. Om tot een evenwichtige indeling te komen, wordt wel onderscheid gemaakt naar voetbalkwaliteiten, geslacht, leeftijd, handicap en herkomst. Pesten:hier gaat het om ervaren van vijandig, vernederend of intimiderend gedrag door de melder, waartegen de melder zich niet effectief kan verweren.

5.
De VCP gaat een functionele vertrouwensrelatie aan met melder of andere personen die een
beroep op hem/haar doen. De VCP belooft alle betrokkenen geheimhouding van wat hem/haar bij het uitoefenen van de functie als VP ter kennis komt. Uitzondering op de geheimhouding, zie onder e.
Het horen vindt uiterlijk binnen 14 dagen plaats. In het gesprek worden in ieder geval de volgende zaken besproken:
a. Wat is precies de situatie geweest waar de melding of de klacht over gaat?
b. Betreft het een beschuldiging of is het een verzoek om beweerd ongewenst gedrag te onderzoeken?
c. Wat is het tijdvak waarin het gemelde ongewenste gedrag is voorgevallen?
d. De VCP maakt duidelijk aan de melder dat elke melding geanonimiseerd met de voorzitter van Sparta wordt besproken, omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
e. De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien de voorzitter oordeelt dat de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

6.
Van het gesprek wordt door de VCP binnen twee weken een verslag opgesteld dat wordt ondertekend door de melder en de VCP. Als een melder de ondertekening van het verslag weigert, wordt dit vermeld in het verslag door de VCP, zo mogelijk onder vermelding van de redenen.

7.
Als het een melding of klacht betreft die is ingediend door een ouder of verzorger van een lid
van Sparta, wordt ook dit lid gehoord, tenzij zijn of haar persoonlijke belang en/of leeftijd zich hiertegen verzet. Dit ter beoordeling van de VCP-er.

8.
Naar aanleiding van het gesprek met de melder wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe betrokkenen zich kan wenden. De betrokkene maakt hierin zelf de keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (bv. Maatschappelijk werk, huisarts, politie). De VCP verleent zo mogelijk deskundige begeleiding aan de persoon die geconfronteerd was met(seksuele) intimidatie, maar de VCP bemiddeld niet in eigen persoon tussen de persoon die bij hem komt en de andere partij. De VCP doet ook geen uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

10.
De voorzitter van Sparta beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van ) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Het opheffen van vertrouwelijkheid kan ook gebeuren zonder toestemming van betrokkene:

a. Indien er sprake is van een strafbaar feit;
b. Indien er sprake is van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een ongewenste situatie te beëindigen; dit ter beoordeling van de vertrouwenspersoon.
c. Als er sprake is van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving, ook ter beoordeling van de VCP-er;
d. Als er sprake is van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

11.
De VCP brengt de voorzitter van Sparta altijd op de hoogte van hetgeen betrokkene heeft verklaard en welke afspraken zijn gemaakt m.b.t. de doorverwijzing. Dit gebeurt in principe geanonimiseerd, maar indien de voorzitter dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen.

12.
De VCP maakt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld door NOC/NSF. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd.

13.
Als de VCP-er vermoedens heeft van ongewenst gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten hierover, lichten de VCP-er de voorzitter van Sparta hierover in. Besluit het bestuur van Sparta daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP hiermee niet belast.

14.
Na afloop van het verenigingsjaar stellen de VCP-er een jaarverslag op, waarin is opgenomen het aantal meldingen en het aantal keren dat dit geleid heeft tot een klacht. Tevens worden in het jaarverslag voorstellen opgenomen tot verbetering.

15.
Minimaal één keer per twee jaar evalueert het bestuur het beleid inzake seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. Het initiatief hiervoor ligt bij de voorzitter.

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!